บาคาร่าออนไลน์ ธนาคาร กรุงศรี เตือน SMS ปลอม หลอกเอาข้อมูล

บาคาร่าออนไลน์ ธนาคาร กรุงศรี เตือน SMS ปลอม หลอกเอาข้อมูล

หลังจากที่ทาง ธนาคารไทยพาณิชย์ได้โดนไปกับกรณี บาคาร่าออนไลน์ SMS ปลอม ที่ทำการหลอกขโมยข้อมูลลูกค้า ในคราวนี้ก็ทีของ ธนาคาร กรุงศรี ที่เจอกับภัยนี้ ทั้งนี้แล้วได้มีการเตือนเพื่อป้องกันเป็นที่เรียบร้อย

หลังจากที่มีกรณีของการ SMS Phishing หรือ SMS ปลอม

 เพื่อทำการขโมยข้อมูลส่วนตัว ซึ่งทางธนาคารไทยพาณิชย์ก็ได้ประสบไป โดยมีผู้เสียหายราว 200 ราย และมีมูลค่าความเสียหายประมาณ 30 ล้านบาท มาในคราวนี้นั้นทาง ธนาคาร กรุงศรี หรือ กรุงศรีอยุธยา ได้จึงได้ทำการเตือนบรรดาลูกค้าทั้งหลายถึงภัยดังกล่าว

โดยทางธนาคารกรุงศรี ได้ออกมาชี้แจงถึงตัว Domain ของธนาคารนั้น จะมีการใช้งานเพียงแค่ในตัว krungsri.com และ krungsrionline.com เท่านั้น หากพบว่ามีการใช้งานภายในรูปอื่น หรือที่แตกต่างไปจากนี้นั้น ถือว่าเป็น Domain ปลอม และนอกจากนี้นั้นในด้านท้ายของ Domain นั้น จะต้องมีสัญลักษณ์รูปตัวกุญแจอยู่ด้วย

อีกทั้งทางธนาคารก็ไม่ได้มีนโยบาย ในการขอข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าผ่านช่องทาง SMS, Line และ Facebook แต่อย่างใด หากมีการติดต่อเข้ามาผ่านช่องทางดังกล่าวขอให้มีความระมัดระวัง และติดต่อทางธนาคารในช่องทางที่เหมาะสม

ภัย SMS Phishing นั้น เป็นการทำการหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ ผ่านช่องทางหน้าเว็บไซต์ หรือหน้า Domain ปลอม โดยหน้า Domain ปลอมนั้นจะมีช่องให้กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญในการทำธุรกรรม หรือกิจกรรมอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น รหัสผ่าน, รหัส OTP, เลขบัตรประจำตัวประชาชน และอื่น ๆ ซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการดูในชื่อ Domain ว่ามีความผิดแปลกหรือไม่ และติดต่อสอบถามกับช่องทางติดต่อหลักของธนาคารที่ใช้บริการ

วันที่ 22 ธ.ค. 2563 นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ลงนามในหนังสือคำสั่งจังหวัดสมุทรสงครามเรื่อง คำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่รบาดของโรคติดต่ออันตราย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยข้อ 1 มีคำสั่งให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 28 สถานที่

นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 1 ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 24 – 25 ธ.ค. 2563) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563

มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างจะเคลื่อนผ่านบริเวณอ่าวไทย ภาคใต้ แล้วเคลื่อนออกไปทะเลอันดามัน ในช่วงวันที่ 24-25 ธันวาคม พ.ศ.2563

ทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเกิดขึ้น ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยในบริเวณดังกล่าว โดยเฉพาะบริเวณที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่าง ๆ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้

ยกเลิก สอบ O-Net ป.6-ม.3 ป้องกันโควิด-19

รมว.กระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามหนังสือ ยกเลิก การสอบ O-NET เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในขณะนี้

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ( ศธ.) ลงนามในหนังสือ เรื่อง การยกเลิกการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ปีการศึกษา 2563 ถึง ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ความว่า

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายลดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ในปีการศึกษา 2563 เนื่องจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ทำให้สถานศึกษาไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเครียดจากการทดสอบของผู้เรียน

ประกอบกับ ศธ.กำลังดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยมุ่งให้ชุมชนทุกแห่มีโรงเรียนที่ดีมีคุณภาพ แหล่การเรียนรู้ที่ดี มีครูผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถ สอนครบทุกชั้น มีการปรับเปลี่ยนรูปแบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้องกับความนัดหรือความสนใจของผู้เรียนเป็นรายบุคลและบริบทของโรงเรียน รวมทั้งการวัดและประเมินผลที่ต้องแตกต่างกันตามบริบทของโรงเรียน

ดังนั้น ด้วยความแตกต่างของรูปแบบการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล และศักยภาพของผู้เรียนของโรงเรียนแต่ละแห่ง จึงจำเป็นต้องมีการปรับระบบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ดังนั้น ศธ.จึงเห็นควรให้มีการยกเลิกการสอบโอเน็ต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป

ส่วนความชัดเจนของการเลือนวันหยุดนักขัตฤกษ์ ภายในเดือน พ.ค. ออกไปนั้น โฆษก ศบค.ยืนยันว่า เป็นเพียงข้อเสนอ ทั้งนี้ต้องรอครม.พิจารณาในวันนี้ที่ 28 เม.ย.

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกําหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลาย  บาคาร่าออนไลน์